ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Portrait Srisaman

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวนทั้งหมด 680 ห้อง (สำหรับพักอาศัย 678 ห้อง และสำนักงาน-พาณิชย์ 2 ห้อง) ที่ตั้งโครงการ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนที่ดินโฉนดเลขที่ 88430 ขนาดที่ดินโดยประมาณ  5 – 0 – 39.5 ไร่ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารธนาคารเกียรตินาคินภัทร โครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติ EIA และใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ราคาเริ่ม 1.39 ล้าน เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า www.assetwise.co.th